ThaiBirder.Com

ÀÒ¾¶èÒ => ¶èÒÂÀÒ¾¹¡ ´Ù¹¡ ·èͧà·ÕèÂÇ áÅкѹ·Ö¡¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó => ͤ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:06:05 am

Ǣ: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:06:05 am
¡è͹á¡è§¡ÃШҹ¨Ð»Ô´ ¾Ç¡àÃÒÊÒÁ¤¹¹Ñ´¡Ñ¹ä»¶èÒ¹¡·Õè¹Õè à»ç¹»ÃШÓàªè¹·Ø¡»Õ box ºÔ¹ÁÒ¨Ò¡ÍàÁÃÔ¡Ò ¼ÁºÔ¹ÁÒ¨Ò¡ÀÙà¡çµ ÊèǹÊظÕÃì¢ÑºÃ¶ÁÒ¨Ò¡ÃÐÂͧ àÃҹѴà¨Í¡Ñ¹·Õè ÃéÒ¹ MC à¨éÒà¡èÒ ¶¹¹¸¹ºØÃÕ-»Ò¡·èÍ à»éÒËÁÒ¤ÃÑ駹ÕéÍÂÙè·Õè eared pitta áÅзÕèÊӤѭ¤×Í àÃÒ¨Ðä´éä»ÃèÇÁ§Ò¹¤ÃºÃͺÊÔº»Õ thaibirder
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:07:32 am
eared pitta
male
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:08:17 am
blue-winged pitta
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:09:03 am
eared pitta
female
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:10:04 am
red legged crake
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:10:49 am
orange bellied flowerpecker
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:11:58 am
lesser whistling-duck
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:12:44 am
indian thick knee
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 01 ԧҤ 2015, 04:13:32 am
ÊØ´·éÒÂáÅéǤÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: meud 01 ԧҤ 2015, 06:51:47 am
ÊÇÂæ·Ñ駹Ñ鹤ØéÁ¤èÒ¤ÃѺ¹éÒ´¹ÑÂ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: dak87 01 ԧҤ 2015, 12:19:01 pm
 (dance) (dance) (dance)  ÊǧÒÁ¤ÃѺº ¹éÒ´¹ÑÂ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: sahanan 02 ԧҤ 2015, 01:13:55 am
à»ç¹·ÃÔ»·ÕèÊǧÒÁÁÒ¡àŤÃѺ à¡çºÀÒ¾ÊÇÂæÁÒä´éáÂÍÐàÅ ¡è͹á¡è§»Ô´...... :D
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: Guide A Thailand 02 ԧҤ 2015, 11:58:36 am
 >:(  à¡çºËÁ´àŤÃѺ   :)
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: nam 02 ԧҤ 2015, 12:38:18 pm
ÀÒ¾ÊÇÂÁÒ¡æ¤èÐ
¾Õ费Ѡãªè¾ÕèÃéÒ¹ÂÒ·Õèà¨Í¡Ñ¹·ÕèÈÃվѧ§ÒËÃ×Íà»ÅèÒ¤Ð
¤§ä´éà¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡¹Ð¤Ð·Õèãµé
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 02 ԧҤ 2015, 01:47:27 pm
ÀÒ¾ÊÇÂÁÒ¡æ¤èÐ
¾Õ费Ѡãªè¾ÕèÃéÒ¹ÂÒ·Õèà¨Í¡Ñ¹·ÕèÈÃվѧ§ÒËÃ×Íà»ÅèÒ¤Ð
¤§ä´éà¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡¹Ð¤Ð·Õèãµé
  ãªè¤ÃѺ ¤Ø³ nam ãªéª×èÍã¹ FB ÇèÒÍÐääÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: S-1 03 ԧҤ 2015, 12:04:14 am
ä´éÀÒ¾ÁÒÊÇÂæ·Ñ駹Ñé¹àŤÃѺ ;) ;) ;)
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: NewHandForever 03 ԧҤ 2015, 01:14:30 am
·ÃÔ»ÊÒÁÊËÒ ÀÒ¾ÊÇ·ءÀÒ¾àŤèÐ (dance) (dance)
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: nam 03 ԧҤ 2015, 02:22:57 am
 :'(  fb äÁè¤èÍÂä´éàÅ蹤èÐ. áµèáͺ仴٠"¡ÅØèÁ´Ù¹¡ÀÙà¡çµ" ºèÍÂæ¤èÐ ÀÒ¾ÊÇÂæ·Ñ駹Ñ鹤èÐ
µÍ¹¹ÕéÁպѧä¾Ã à»ç¹¢Í§µÑÇàͧáÅéǤèР (dance)
¤§ÁÕâÍ¡ÒʢͤÇÒÁÃÙé ¨Ò¡¾ÕèÍÕ¡¹Ð¤Ð
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 03 ԧҤ 2015, 04:58:13 am
:'(  fb äÁè¤èÍÂä´éàÅ蹤èÐ. áµèáͺ仴٠"¡ÅØèÁ´Ù¹¡ÀÙà¡çµ" ºèÍÂæ¤èÐ ÀÒ¾ÊÇÂæ·Ñ駹Ñ鹤èÐ
µÍ¹¹ÕéÁպѧä¾Ã à»ç¹¢Í§µÑÇàͧáÅéǤèР (dance)
¤§ÁÕâÍ¡ÒʢͤÇÒÁÃÙé ¨Ò¡¾ÕèÍÕ¡¹Ð¤Ð
¡ÅØèÁ¢Í§¾ÕèäÁèãªè¡ÅØèÁ´Ù¹¡ÀÙà¡çµ¤ÃѺ ª×èÍ¡ÅØèÁ phuket bird club áµèµÍ¹¹Õéà»ÅÕ蹪×èÍà»ç¹ bird of southern thailand áÅéǤÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 03 ԧҤ 2015, 05:00:21 am
ÊÇÂæ·Ñ駹Ñ鹤ØéÁ¤èÒ¤ÃѺ¹éÒ´¹ÑÂ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¹éÒÁ×´ ¶éÒäÁèä´é gps ¢Í§¹éÒÁ×´¤§ËÒà¨éÒ ¡ÃÐáµ¼ÕàÅç¡äÁèà¨Íá¹è
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 03 ԧҤ 2015, 05:01:37 am
(dance) (dance) (dance)  ÊǧÒÁ¤ÃѺº ¹éÒ´¹ÑÂ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ dak87 ú¡Ç¹¶ÒÁ˹èÍÂãªé FB ª×èÍÍÐääÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 03 ԧҤ 2015, 05:02:24 am
à»ç¹·ÃÔ»·ÕèÊǧÒÁÁÒ¡àŤÃѺ à¡çºÀÒ¾ÊÇÂæÁÒä´éáÂÍÐàÅ ¡è͹á¡è§»Ô´...... :D
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¹éÒ¡ëÍÂ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: Jaray 03 ԧҤ 2015, 04:33:54 pm
¢Íº¤Ø³¹éÒ»Øê ¹éÒàËÇèÒ áÅÐÍÒ¨ÒÃÂìºêÍ¡«ì´éǤÃѺ »ÕµèÍæä» ¶éÒÁÕâÍ¡ÒÊ àÃÕ¹àªÔ­ÍÕ¡¹Ð¤ÃѺ Êèǹ¹éͧ¹¡ ¼ÁÇèÒ·ÃÔ»¹Õé¤ØéÁÁÒ¡¹Ð¤ÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: surasit 04 ԧҤ 2015, 03:40:46 pm
ÊǧÒÁÁÒ¡¤ÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: Pung Pound 04 ԧҤ 2015, 06:32:41 pm
 (funny)...á¨èÁàŤÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 08 ԧҤ 2015, 11:12:46 am
¢Íº¤Ø³¹éÒ»Øê ¹éÒàËÇèÒ áÅÐÍÒ¨ÒÃÂìºêÍ¡«ì´éǤÃѺ »ÕµèÍæä» ¶éÒÁÕâÍ¡ÒÊ àÃÕ¹àªÔ­ÍÕ¡¹Ð¤ÃѺ Êèǹ¹éͧ¹¡ ¼ÁÇèÒ·ÃÔ»¹Õé¤ØéÁÁÒ¡¹Ð¤ÃѺ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¹éÒàÃ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 08 ԧҤ 2015, 11:13:08 am
ÊǧÒÁÁÒ¡¤ÃѺ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 08 ԧҤ 2015, 11:13:28 am
(funny)...á¨èÁàŤÃѺ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 08 ԧҤ 2015, 11:14:06 am
>:(  à¡çºËÁ´àŤÃѺ   :)
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ䡴àÍ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 08 ԧҤ 2015, 11:14:37 am
ä´éÀÒ¾ÁÒÊÇÂæ·Ñ駹Ñé¹àŤÃѺ ;) ;) ;)
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: zeiss ikon 08 ԧҤ 2015, 11:15:46 am
·ÃÔ»ÊÒÁÊËÒ ÀÒ¾ÊÇ·ءÀÒ¾àŤèÐ (dance) (dance)
    »ØëÂãªèäËÁ¹Õè ¢Íº¤Ø³¨êÐ
Ǣ: Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
Ǣ: Birdtoday 11 ԧҤ 2015, 04:28:30 pm
 :-*