ʴз

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Birdtoday

˹: [1]
1
                          :-*   ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè 2560  :-*
 
            ¢ÍãËé·Ø¡·èÒ¹¨§ÁÕáµè¤ÇÒÁÊØ¢·Ñ駡ÒÂáÅÐ㨠 µÅÍ´·Ñé§»Õ 2560

2
¢Í͹حҵ¹éÒàÃÂì ¢Ò LENS NIKON  Manual Focus 500 mm F/4 P ED-IF ÊÀÒ¾ÊÐÊÁ
     á¶Á¼éÒÅÒ¾ÃÒ§ Lencoat ¨Ò¡ USA  ¢Í§ãËÁè 100%  ÁÙŤèÒ 4000 ºÒ·

    ÁÕ¾ÃéÍÁ¡ÅèͧäÁé CT-500 ÊÓËÃѺãÊèàŹÊì ¤ÃѺ ( äÁèä´é¶èÒÂÁÒÍÂÙèºéÒ¹ÍÕ¡ËÅѧ...ÍÔÍÔ )
    àËÁÒÐÊÓËÃѺ·èÒ¹  ªÍºÁ×ÍËÁع  ÀèÒÂÀÒ¾¹¡ ÊѵÇì»èÒ...ËÃ×ͶèÒÂÇÔ´ÕâÍ..ã¹ÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´áÅйéÓ˹ѡàºÒ
 
              ¢Ò  56,000 ºÒ·

              ʹã¨Êͺ¶ÒÁ·Ñ¡·ÒÂä´é·Õè 084-075-3481 ºÕ¤ÃѺ
              Êдǡá¶Ç »ÑêÁ»µ·áÅкҧ¨Ò¡ Êоҹ¾ÃÐÃÒÁ 7 ºÒ§¾ÅÑ´"

3
....à§Õºà˧Ò...¨Ñ§...¤ÃѺ...¢Í¢Ñ´Ê¹ÔÁ..ÊÑ¡ãº.... :-* :-* :-* :-* :-*5
.....¢Íº¤Ø³ http:www.thaibirder.com 
    .....¢Íº¤Ø³·Ø¡·èÒ¹¤ÃѺ

6
.....¢ÍãËéºéÒ¹ãËÁèáË觹Õé ¨§ÁÕáµè¤ÇÒÁÊØ¢¤Ùè¡Ñº·Ø¡æ·èÒ¹µÅÍ´¡ÒäÃѺ.....
.....¢Íà»Ô´ºÃÔÊØ·¸Ôì´éÇ 5-6 ÀÒ¾¤ÃѺ..( »Å. äÁèà¤Âŧ·Õèä˹ÁÒ¡è͹¤ÃѺ )˹: [1]