¹ Ǣ: = = = Âé͹Âؤ = = =  (ҹ 9049 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
= = = Âé͹Âؤ = = =
« : 23 ѹҤ 2019, 02:27:52 pm »
...ÊÇÑÊ´Õ¹éÒæ»éÒæ ·Ø¡·èÒ¹·ÕèÂѧǹàÇÕ¹ÍÂÙèºéÒ¹àÅç¡æËÅѧ¹Õé ¹Ò¹æ¨Ðä´éà¢éÒÁÒ´ÙÊÑ¡·Õ à¾ÃÒÐ˹éÒ·ÕèËÅÑ¡ä»ãªéà¿ÊºØ餷ӧҹ´éÇ àÅè¹´éÇ áÅÐÁѹ¡çÊдǡÊкÒ¨¹ºÒ§·Õ¡çàËÁ×͹ÁÕÀÒÃÐ
·Ø¡ÍÂèÒ§ÁÕ¢éÍ´ÕÁÕ¢éÍàÊÕ ¨Ò¡¡ÒÃãªéà¿ÊºØ餡çÁÕà¾×è͹Áҡ˹éÒËÅÒµҢÖé¹ Êèǹà¾×è͹à¡èÒæ¡çäÁèä´éËÒÂä»ã˹ à¨Í¡Ñ¹·Õèà¿ÊáËÅÐ áµèºÒ§·Õ·ÓãËé¹Ö¡¶Ö§ºÃÃÂÒ¡ÒÈà¡èÒæ ẺÇèÒâ¾ÊáÅéÇ
¢¹Ò´ÀÒ¾ÁѹãË­èà¡Ô¹ ÍÔæ ¤¹ãªéà¿Ê¤§äÁèÃÙé¨Ñ¡ÅÔÁÔµ¢Í§àÇ纺ÍÃì´
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #1 : 23 ѹҤ 2019, 02:31:27 pm »
¡ÅѺºéÒ¹à¡èÒ ¡çàŶ×ÍâÍ¡ÒʢشÀÒ¾à¡èÒæÁÒ´ÙºéÒ§ ÊÁÑÂàÃÔèÁãªé¹Ô¤Í¹¶èÒÂÀÒ¾¹¡ä´éÊÑ¡¾Ñ¡áÅéÇ ¶èÒÂ件èÒÂÁÒ ¡çäÁèà¤Âä´é¹ÑºÇèÒä´é¹¡ÁÒ¡Õ誹ԴáÅéÇ ¶èÒÂáÅéÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢µÍ¹¹Ñ鹡稺¡Ñ¹ ¨ÐËÅÑ¡ÊÔºËÃ×ÍËÅÑ¡ÃéÍÂ
äÁèä´éÊӤѭÍÐäà á¤èä´éÍÍ¡ä»à»Ô´ËÙà»Ô´µÒ á¤è¹Õé¡çÃÙéÊÖ¡ä´éÇèÒ ªÕÇÔµÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢  (bird22) (bird22)
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #2 : 23 ѹҤ 2019, 02:36:19 pm »
¨Ò¡àÃÔèÁ´Ù¹¡ à¾ÃÒÐʧÊÑÂÇèÒà¢Òä»´Ù¹¡¡Ñ¹·ÓäÁ ¨¹ÁÒ¶èÒÂÀÒ¾¹¡ ÃØè¹áÅéÇÃØè¹àÅèÒ ¨Ò¡à´ç¡¹éÍ·Õèà¤ÂÃÙé¨Ñ¡ µÍ¹¹Õé¡ÅÒÂà»ç¹Ë¹ØèÁãË­è
ºÒ§¤ÃÑ駡ç·ÓãËéËǹ¤Ô´ä»¶Ö§Êѧ¢ÒÅ·Õè¨ÐÃèǧâÃÂŧä»ÃÍÇѹ¤×¹ÊÙè¸ÃÃÁªÒµÔ   (OWL2)
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #3 : 23 ѹҤ 2019, 02:40:01 pm »
..ʶҹ·ÕèºÒ§·Õè¡ç¡ÅÒÂà»ç¹µÓ¹Ò¹ä»àÃÕºÃéÍ ¨Ò¡·Õèà¤Â仹Ñé觶èÒ¹¡ÊºÒÂæ ÁÕ¡Òá¿ÍØè¹ãËé¨ÔºÂÒÁ˹ÒÇ ¹Ñè¹à»ç¹à¾Õ§àÃ×èͧàÅèÒ·ÕèÃÍÇѹËÒÂä» (bird18) (bird18)
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #4 : 23 ѹҤ 2019, 02:44:51 pm »
»ÃÐʺ¡Òóì㹡ÒöèÒ¹¡¢Í§áµèÅФ¹ÂèÍÁÁÕᵡµèÒ§¡Ñ¹ºéÒ§¹Ô´æ˹èÍÂæ áµè¡ÒöèÒ¹¡ãËé¤Ñºà¿ÃÁ¹èÒ¨Ðà»ç¹ÊÔ觷ÕèËÅÒÂ椹à¤Â¼èÒ¹
ã¹Í´ÕµÃÙéÊÖ¡ÁѹÊÒá¡èã¨´Õ àµçÁàÇé ¢¹à»ç¹¢¹ µÒà»ç¹µÒ ¹¡µÑÇà·èÒËÁéÍᡧ àÇÅÒ¼èÒ¹ä»ÂèÍÁ·ÓãËéà¡Ô´¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéáÅÐÁØÁÁͧ
à¹×éÍàÂÍÐ仡ç¡Ô¹ÂÒ¡ ÁÕ¹éӹԴ˹èÍÂÂèÍÁ¡Ô¹¤Åèͧ¤Í ÀÒ¾¶èÒ¡çàªè¹¡Ñ¹ ͧ¤ì»ÃСͺÂèÍÁÊӤѭ ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ·ÓãËé¹ÒÂẺà»ç¹¹ÒÂẺ·ÕèÊÁºÙóì
·Ø¡ÍÂèÒ§à¡Ô´¨Ò¡»ÃÐʾ¡ÒÃ³ì ·Ø¡ÍÂèÒ§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡µÑÇàͧáÅФ¹Ãͺ¢éÒ§ ¢Íà¾Õ§äÁèà»ç¹¹éÓàµçÁá¡éÇ ¾ÃéÍÁ¨ÐÃѺÍÐäÃãËÁèæ
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #5 : 23 ѹҤ 2019, 02:48:44 pm »
ºÒ§·ÕÀÒ¾·Õè·ÓãËéÃÙéÊÖ¡´ÕäÁèä´éÁÕ੾ÒÐÀÒ¾¹¡ ÀÒ¾ºÒ§ÀÒ¾¶èÒÂ仧Ñé¹ ¡´¼èÒ¹æ áµèàÇÅÒÂé͹¡ÅѺÁÒ´Ù·ÓãËéÍÁÂÔéÁä´é
ÁÔµÃÀÒ¾Áѹà¹Ôè¹¹Ò¹ äÁèä´éà¨Í˹éҡѹ áµèÁԵáç¤×ÍÁԵà äÁèà»ÅÕè¹ä»ã˹  (Chicken) (Chicken)
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #6 : 23 ѹҤ 2019, 02:55:47 pm »
ËÁ´àÇÅÒÂé͹Âؤ ä´éàÇÅÒÍÓÅÒ仡è͹ áÅéǨÐàÍÒÁÒ½Ò¡ºéÒ¹¹éÍÂæËÅѧ¹ÕéÍÕ¡¤ÃѺ ÃͪÁÀÒ¾Âé͹Âؤ¨Ò¡¹éÒæ»éÒæ·Ø¡¤¹¤ÃѺ  (bird5) (bird5)
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ S-1

 • Hero Member
 • *****
 • з: 12146
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #7 : 23 ѹҤ 2019, 11:48:17 pm »
¼ÁÁÒÂé͹Âؤ´éÇÂÍÕ¡¤¹¹Ö§¤ÃѺ¹éÒàÃÂì...ÀÒ¾áÅÐàÃ×èͧÃÒÇ·Ñé§ËÁ´¢Í§¹éÒàÃÂ짴§ÒÁ¨¹¼ÁÍÂÒ¡Âé͹àÇÅÒ¡ÅѺä»ÊÑ¡ 10 »Õ¡è͹àÅÂ
- ¤Ó¹Ö§¶Ö§¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "¡ÇéÒ§¢ÇÒ§" ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "Â×¹ÂÒÇ"
- ¨Ð¤Ô´¡ÒÃã´ ¨§¤Ô´ãËéãË­è æ à¢éÒäÇé áµèàµÔÁ¤ÇÒÁʹءʹҹŧ仴éÇÂàÅ硹éÍÂ
- »ÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ´éÇÂÁҵðҹ¢Í§µ¹àͧ äÁèãªè´éÇÂÁҵðҹ¢Í§¤¹Í×è¹
- ÍÂèÒ·ÓÅÒ¤ÇÒÁËÇѧ¢Í§ã¤Ãà¾ÃÒÐà¢ÒÍÒ¨àËÅ×ÍÍÂÙèá¤è¹Ñ鹡çä´é
- ÁÕÁÒÃÂÒ·áÅÐÍ´·¹¡Ñº¤¹·ÕèÊÙ§ÇÑ¡ÇèÒàÊÁÍ

ͿŹ dak87

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3379
 • ªÁ¹¡ ªÁäÁé
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #8 : 02 Ҥ 2020, 05:25:12 am »
 (eagle4)  ÀÒ¾ºÒ§ÀÒ¾ ¼ÁÇèÒà¡èÒÁÒ¡æ àŹФÃѺ 55

ͿŹ n-joy

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1584
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #9 : 08 Ҿѹ 2020, 08:29:43 am »
ÀÒ¾Âé͹Âؤ ´ÙáÅéÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡¤ÃÑé§àŤèР ·ÓãËé¤Ô´¶Ö§¹éÒæ ¶èÒÂÃÙ»ÃØè¹à¡èÒæ ·ÕèäÁè¤èÍÂä´éà¨Í¡Ñ¹

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #10 : 05 ѹҤ 2020, 03:06:22 am »
¤Ô´¶Ö§¹Ð¤éÒº äÁèä´éáÇÐÁҫйҹ¹Ö¡ÇèÒ·Ô駡ѹä»ËÁ´áÃÐ 5555

ͿŹ Goodnight Uncle

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3878
  • ´
Re: = = = Âé͹Âؤ = = =
« ͺѺ #11 : 07 Ҿѹ 2021, 12:11:31 pm »
 (Chicken) ¤Ô´¶Ö§ºÃÃÂÒ¡ÒÈà¡èÒæàŤÃѺ
It"s all the same..